+420 739 048 381
general terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název provozovny: AS FITNESS Adresa: Dvořákova 1947/41, 741 01 Nový Jičín
Provozovatel: AS Fitness&Zdraví s.r.o., se sídlem Dvořákova 1947/41, 741 01 Nový Jičín, IČ: 06979475
Odpovědná osoba: Silvie Szolnokyová (vedoucí)

Provozní doba: aktuální provozní doba je umístěna na dveřích u hlavního vstupu a na webových stránkách www.asfitness.cz.

Tyto obchodní podmínky a provozní řád upravují vzájemné vztahy mezi provozovatelem fitness centra AS FITNESS (dále také jen „fitness centrum“), kterým je společnost AS Fitness&Zdraví s.r.o. se sídlem Nový Jičín, Dvořákova 1947/41, PSČ 741 01, IČ: 06979475 (dále také jen „provozovatel“) a jeho klienty.

Službami poskytovanými fitness centrem se rozumí poskytování prostorů a zařízení fitness centra ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér, měření na diagnostickém přístroji aj.).

Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem fitness centra, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci klubu a řídit se tímto provozním řádem a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům (personálu).

Během provozu fitness centra je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování nabízených služeb, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění atd.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou fitness centra doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou fitness centra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb fitness centra nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samostatném cvičení používat vlastní čistý ručník. V případě nepoužití vhodné či žádné obuvi provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví klienta či ostatních.

Pro odkládání věcí, peněz a dalších cenností jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli poškozením nebo zneužitím šatní skříňky. Zamčené skříňky se po konci otvírací doby (21:30) odemknou a budou vyklizeny.

V případě zájmu obdrží klient oproti záloze 100,-Kč členskou kartu, která mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Karta je majetkem fitness centra a je zapůjčena klientovi, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude klientovi vrácena při vrácení karty. V případě ztráty či poškození karty je klient povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady na pořízení nové karty, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze.

Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů).

V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření. Prostory a vybavení fitness centra jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Před zahájením (po ukončení) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory klubu, šaten, a sprch umyjí teplou vodou, obsahující čistící prostředek. Personál fitness centra je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení recepce teplou vodou s čistícím prostředkem. Klient je povinen jím použité stroje či jiné vybavení fitness centra očistit ubrouskem s dezinfekčním prostředkem.

Ve fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace omamných látek apod. Do všech prostor fitness centra je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní mohou být z klubu bez náhrady vyvedeny.

Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.

Klient má možnost provést rezervaci na konkrétní lekci až 14 dní dopředu. Rezervace se provádí buď po předchozí online registraci na stránkách rezervačního systému rezervace.asfitness.cz v sekci "registrace“, případně osobně na recepci ve fitness centru. Klient sdělí provozovateli (online při vlastní registraci, příp. osobně na recepci) své osobní údaje včetně jména a příjmení, telefonního čísla a emailové adresy. Na základě těchto údajů jsou poté klientovi zpřístupněny přihlašovací údaje do rezervačního systému.

Klient si provádí rezervace na základě depositu (kreditu), předplacené množstevní permanentky nebo hotově na recepci fitness centra.

Deposit (kredit) má platnost 12 měsíců od data zakoupení. Výši depositu lze čerpat na všechny lekce, které v rozvrhu nabízíme, vstupy do posilovny, kroužky pro děti, příměstské tábory a zboží na recepci. Nabitý deposit je nevratný. Deposit lze převést po předchozí domluvě na jinou osobu. Při dobití jakékoliv částky se platnost dopositu automaticky prodlužuje na dalších 12 měsíců.

Rezervace na skupinové lekce jsou závazné a je možné je bezplatně měnit/rušit nejpozději 8 hodin před začátkem hodiny. V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví a svou rezervaci si nezruší, je klientovi účtován poplatek v hodnotě 100 % ceny lekce (popř. vstup z permanentky).

V případě, že klient svou rezervaci zruší ve lhůtě menší než 8 hodin a delší než 4 hodiny před začátkem lekce, je účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny lekce. V případě, že klient svou rezervaci zruší ve lhůtě kratší než 4 hodiny před začátkem lekce, je účtován poplatek ve výši 100 % ceny lekce (popř. vstup z permanentky).

Klient je vždy povinen udržovat výši depositu ve výši alespoň 160,- Kč. V případě nižšího depositu není možno provádět rezervace. Deposit lze dobít pouze na recepci fitness centra.

Stejná pravidla platí pro držitele Multisport karet a jiných.

Pokud deposit po odečtení částky za předem zarezervovanou lekci, na kterou se klient nedostaví, klesne pod částku 150,- Kč, je klient povinen do 72 hodin na výzvu fitness centra tento deposit doplnit do patřičné výše.

PROVOZNÍ ŘÁD

1. Návštěvník fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel fitness centra žádnou odpovědnost.

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory fitness centra.

5. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.

6. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk.

7. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci. Za cennosti jinak uložené nese plnou odpovědnost návštěvník fitness centra.

8. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů) nebo cvičebních pomůcek, je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze fitness centra.

9. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra. 10. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium v tekutém stavu. 11. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost. 12. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze fitness centra. 13. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

14. Ve fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace omamných látek a dalších psychotropních látek.

15. Děti se smí pohybovat ve fitness centru, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

16. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7–14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci, zákonný zástupce) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

17. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné, a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.

18. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli, a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

19. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna.

20. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená a nebudete ji moci absolvovat. Pro registrované klienty s platnou permanentkou nebo složeným depositem v min. výši 150,- Kč je zde možnost využití on-line rezervačního systému na lekce. Storno poplatky jsou uvedeny v obchodních podmínkách fitness centra.

Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách klubu.

Tento provozní řád a obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 24.11.2018.

SOLÁRIUM

I. Základní údaje o zařízení

Adresa provozovny : Dvořákova 1947/41, 741 01, Nový Jičín

Provozní doba: 6:30 – 21:30, So 8:00 – 20:00, Ne 8:00 – 21:00

Provozovatel: AS Fitness&Zdraví s.r.o.

Místo podnikání: Dvořákova 1947/41, 741 01, Nový Jičín

Zodpovědná osoba za provoz solárií: Silvie Zedníková

Identifikace provozovatele:

Právnícká osoba:

AS Fitness&Zdraví s.r.o.

IČ/DIČ 069 79 475/ CZ049 54 815

Dvořákova 1947/41, 741 01, Nový Jičín

Předmět činnosti: provozování solárií

II. Podmínky činnosti

Způsobilost pracovníků

Splňují povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů tj.

• mají nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví

• vlastní zdravotní průkazy (jsou k nahlédnutí na provozovně)

• jsou zdravotně způsobilí

Druh a rozsah poskytovaných služeb:

Provozování solárií: pigmentace pokožky UV zářením, aplikace samo-opalovacích krémových nástřiků.

Používané kosmetické prostředky: aplikace samo-opalovacích nástřiků, kosmetické přípravky používané pro opalování v soláriu. Zásadně používáme pouze kosmetické prostředky, které prošly řádným schvalováním řízením dle právních předpisů platných v době uvedení prostředků na trh.

Prostorové dispozice

Po vstupu do fitness centra se zákazník ocitne v posezení s recepcí, které sousedí s místností, kde bude umístěno solárium. Z posezení se zákazník také dostane na pánské i dámské toalety, popř. do samostatných šaten. S posezením sousedí také úklidová komora a dětský koutek. Podlaha a potvrchy v místnosti se soláriem jsou omyvatelné. Odvětrávání provozních místností je zajištěno vzduchotechnikou, osvětlení je přírodní i umělé.

Podlahy, stěny nábytek

Podlaha - dlažba, omyvatelná

Stěny – sádrokarton, malba

WC – dlažba, stěny omyvatelné

Zásobování provozovny vodou

Provozovna je napojena na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci.

III. Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)

Výčet včetně typu zařízení :

Solárium Ergoline Excellence 800 TP

Údržba, čištění, dezinfekce:

Všechny přístroje, nástroje, pomůcky a zařízení jsou udržovány v čistém stavu, dle charakteru jsou dezinfikovány. Při kontaminaci nástrojů biologickým materiálem, před mechanických čištěním, je prováděna dezinfekce virucidním prostředkem, poté jsou nástroje mechanicky očištěny, opláchnuty pitnou vodou, usušeny.

Zaškolení pracovníků v obsluze zařízení:

Dle návodu k použití a školení o bezpečnosti práce, obsluhy a údržby dodavatele zařízení. Při činnosti epid. závažné jsou používány pouze prostředky, pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, odpovídající platným předpisům zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

IV. Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce:

Podmínky dezinfekce:

1. Dezinfekce - chemická

Dezinfekce je prováděna pouze přípravky, které jsou registrované a schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR ( §56 písm. a zák. č. 258/2000 Sb.)

- příprava dezinfekčních roztoků je prováděna dle návodu výrobců

- dezinfekční roztoky jsou připravovány pro každou směnu čerstvé, není-li uvedeno jinak

- dezinfekce je prováděna omýváním, otíráním, ponořením, postřikem formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace a doby působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce

- k prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů jsou dezinfekční přípravky střídány cca 1x za měsíc (dle aktivní látky)

- při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým materialem je provedena dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem, po expozici jsou očištěny obvyklým způsobem

- Používané dezinfekční přípravky: přístroje – Sekusept pulver, forte, plus, Desident CAVICIDE

sprej předměty – Incidur sprej, Sekuset pulvír

kůže – Spitaderm, Softasept N

desinfekce solaria - DesinFact, TPH 5225/Terralin, Cleamen 570 Desi S – Examethylenbiguanid,

Dimethyl, InSun dezinfekce pro solária DESCLEAN – Ethylbenzyl, Benz-

alkoniumchlorid, Didecyldimethylammoniumchlorid

Ochrana zdraví a bezpečnosti práce při manipulaci s dezinfekčními přípravky

Dezinfekční přípravky:

- jsou skladovány v provozovně pouze v originálních baleních

- pro jejich přesné dávkování je pro tento účel vyčleněna přesná odměrka

- manipulace probíhá se zvýšenou opatrností

- jsou bezpečně a samostatně (včetně odměrky) uloženy v uzavřené skřínce v provozní místnosti

Jsou používány tyto osobní ochranné pomůcky:

- ochranné pryžové rukavice

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky

- při zasažení kůže koncentrovaným roztokem je odstraněn potřísněný oděv a kůže je omyta vodou a mýdlem

- kůže je následně ošetřena ochranným krémem

- při zasažení očí 10-15 min provádíme výplach proudem čisté vody a to vždy oba spojivkové vaky

- při náhodném požití vypláchneme ústa vodou a vypijeme ½ l čisté vody, zvracení nevyvoláváme

- při nadýchání výparů je postižený vyveden na čerstvý vzduch a je mu zajištěn klid a teplo

Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledáme lékaře vždy.

Zásady osobní hygieny pracovníků

Na pracovišti je zakázáno jakéhokoliv nehygienického chování. Před zahájením a ukončením práce u každého zákazníka, přechodu z nečisté práce (např. úklid, použití WC, manipulace s odpadky) na čistou a při každém znečištění jsou ruce umyty v tekoucí vodě s použitím vhodného mycího a případně dezinfekčního prostředku. K osušení rukou jsou používány jednorázové ručníky. Po celou pracovní dobu je používán pouze funkční, čistý osobní ochranný oděv a vhodná obuv, provozovna není opouštěna v průběhu pracovní doby v ochranném oděvu a obuvi. Pracovní oděv je ukládán odděleně od osobního oděvu v šatně pro personál.

Ochrana zdraví spotřebitele

1. V provozovně nelze kouřit.

2. Do provozovny je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodících psů nevidomých osob.

3. Povinností zaměstnanců (fyzických osob) vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením.

a) jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo hořečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo jsou-li podezřelý z nákazy

b) pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné

c) musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání

d) k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

4. Nejsou prováděny výkony na nemocné kůži, manipulaci s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.

5. Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně nevztahují.

6. Prostory a inventář na pracovišti je udržován v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.

7. Pro každého zákazníka je používán jednorázový materiál.

8. Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) je provedena dezinfekce kontaminovaného místa schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

9. Použité nástroje a pomůcky jsou po každém zákazníkovi řádně mechanicky očištěny, omyty horkou vodou s přídavkem saponátu, dezinfikovány, opláchnuty pitnou vodou a osušeny.

10. Pokud dojde ke znečištění nástrojů a pomůcek biologickým materiálem jsou dezinfikovány před mechanickým čištěním dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem a teprve poté mechanicky očištěny, dále viz. běžný postup.

11. Je zabezpečena lékárnička první pomoci:

- jednorázový sterilní obvazový materiál vč. náplastí

- antiseptikum (Septonex spray, Jodisol)

- analgetikum (Ibalgin, Paralen tbl.)

- lokální hemostyptikum (Optal, Ophtalmoseptox)

Exspiraci zdravotnického materiálu pravidelně kontrolujeme.

SOLÁRIUM

Solárium je udržováno v čistém stavu, po každém zákazníkovi je provedena dezinfekce styčných ploch.

Speciální ochranné brýle jsou po každém zákazníkovi dezinfikovány.

Dezinfekce se provádí otíráním po každém použití s dodržením doby expozice a koncentrace předepsané v návodu výrobce

Používané přípravky: DesinFact, Desinfekce TPH-5225/Terralin, Cleamen 570 Desi S –

Hexamethylenbiguanid,dimethyl.

Dezinfekci provádíme pouze přípravky, které jsou registrované ministerstvem zdravotnictví.

Viditelný prostor (stěna) v blízkosti UV spotřebiče je označen výstrahou „Bezpečnostní informace pro zákazníky solária“ uvedenou na trvalém štítku v tomto znění:

UV spotřebiče nesmějí být používány:

● osobami mladšími 18 let;

● osobami s fototypem I

● osobami se sklonem k tvorbě pih;

● osobami s přírodní červenou barvou vlasů (Rusovlasí lidé);

● osobami se skvrnami s abnormálním zbarvením,odbarvením pokožky;

● osobami, které mají na těle víc než 16 mateřských znamének (o průměru 2 mm nebo více);

● osobami, které mají jakákoliv atypická mateřská znaménka (atypická mateřská znaménka jsou definována jako asymetrická, větší než 5 mm v průměru s kolísavou pigmentací a nepravidelně ohraničená - v případě pochybností je nutno se poradit s lékařem);

● osobami trpícími na úžeh (po expozici UV zářením);

● osobami bez schopnosti se celkově opálit nebo bez schopnosti se opálit bez spálení pokožky po vystavení UV (slunečním) paprskům;

● osobami, které se snadno spálí při vystavení UV (slunečním) paprskům;

● osobami, u nichž se v rodině v dětství často vyskytuje bolestivé spálení pokožky;

● osobami, které mají nebo v minulosti měly rakovinu kůže, nebo které mají předpoklady ke vzniku rakoviny kůže;

● osobami, které jsou v blízkém příbuzenském vztahu k osobě s historií melanomu;

● osobami v lékařské péči z důvodu onemocnění, které souvisí s citlivostí na světlo;

● osobami užívajícími léky vyvolávajícími citlivost na světlo; tetracyklinová antibiotika, diuretika, antidepresiva, neuroleptika, chemoterapeutika, sulfasalazin, lokální kortikosteroidy, stav po očkování, psoraleny, antidiabetika, antyritmika.

Absolutní kontraindikace:

● zhoubný nádor kůže a stav po jeho odstranění, porfyrie – porucha látkové přeměny složek krevního barviva, akutní zánětlivá a infekční kožní onemocnění, zánětlivá a degenerativní onemocnění oka, stav po úrazu oka, rekonvalescence štítné žlázy (Graves Basedovova choroba), ischemická choroba srdeční a vysoký krevní tlak, horečka, Herpes Iabialis, genitálie dermatitis solária – zarudnutí kůže po opalování

Dodržujte následující opatření:

● vždy používejte ochranné brýle. Kontaktní čočky a sluneční brýle nejsou náhradou ochranných brýlí.

● před ozařováním se důkladně odličte a nepoužívejte žádné ochranné sluneční prostředky nebo produkty, které urychlují opalování. Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu.

● určité lékařské okolnosti nebo vedlejší účinky některých léků mohou být znásobeny vlivem vystavení ultrafialovému záření – pokud užíváte fotosenzitivní léky, vždy se před opalováním poraďte se svým lékařem.

● vyčkejte nejméně 48 hodin mezi prvními dvěma ozářeními. Po opalovací kůře se doporučuje přestávka 4 týdnů

● neopalujte se v soláriu a na slunci během jediného dne.

● dodržujte doporučení týkající se délky ozařování, intervalů a vzdálenosti od světelného UV zdroje.

● při trvalých opuchlinách nebo bolestech, které souvisí s pokožkou, nebo v případě jakékoliv změny v pigmentových skvrnách se vždy před opalováním poraďte se svým lékařem.

● chraňte před ozářením citlivé části pokožky, jako jsou jizvy, tetování a genitálie.

Respektujte :

● expozice by neměla přesáhnout osobní minimální dávku pro erytém (MED). Jestliže erytém (zčervenání) se objeví hodiny po jakékoliv expozici, měla by být další expozice zastavena. Po jednom týdnu by mohly expozice znovu začít, avšak od začátku naplánovaného programu expozice.

● jestliže nastanou během 48 hodin od první expozice UV spotřebičem neočekávané průvodní jevy, jako je svědění, měla by být vyhledána konzultace s lékařem, dříve než je možno se podrobit další expozici.

● Určení opalovací kůry závisí na jednotlivých přístrojích a fototypu pleti. Doporučený čas ozařování při první expozici neopálené pokožky musí odpovídat dávce nepřekračující 100 J.m­² posuzováno podle funkčního spektra pro erytém.

● doporučujeme nepřekračovat roční dávku záření 25kJ/m², posuzováno podle funkčního spektra nezhoubného melanomu kůže.

Upozornění :

● ultrafialové záření (UV) slunce nebo UV spotřebičů (solárií) může způsobit nevratné poškození pokožky nebo očí. Tyto biologické účinky závisí na kvalitě a kvantitě záření a také na citlivosti pokožky jednotlivce.

● po nadměrném ozáření se pokožka může spálit. Opakované nadměrné vystavování ultrafialovému záření (UV) slunce nebo UV spotřebičů (solárií) může vést k předčasnému stárnutí pokožky i zvýšenému nebezpečí tvorby kožních nádorů. Tato rizika se zvyšují se vzrůstající kumulací UV expozice. Expozice v mladším věku zvyšuje riziko poškození pokožky v pozdějším životě.

● u nechráněných očí může být vyvolán zánět a v některých případech může nastat poškození sítnice po nadměrném ozařování. Při velkém množství opakovaného ozařování může vzniknout šedý zákal.

● v případech výrazné individuální citlivosti nebo alergické reakce na ultrafialové záření se doporučuje před začátkem expozice se poradit s lékařem.

● výměnu UV lamp zajišťuje odborná firma. Každé solárium má instalovaný spínač na měření doby opalování, která je zaznamenána v deníku popř. pc programu. Výměna UV lamp je stanovena výrobcem UV lampy a je zapsána spolu s identifikačním údajem UV lampy v „CERTIFIKÁT O VÝMĚNĚ UV LAMP“, který je k dispozici na recepci provozovny. Nesmí dojít k provozu při překročení výrobcem stanovených provozních hodin zářičů.

● Obsloužen bude pouze zákazník se zdravou kůží, v opačném případě podle doporučení odborného lékaře.

Nebezpečný odpad – solární trubice odváží a likviduje odborná firma – doklad o likvidaci uložen na provozovně.

Zásady první pomoci při poranění zákazníka nebo pracovníka

- rána a okolí se omyje pitnou vodou, vydezinfikuje a překryje sterilním obvazem

- k zástavě kapilárního krvácení se používá např. Gelitaspon a sterilní obvaz,

- poranění většího rozsahu ebeny. Poranění diabetika musí být následně ošetřeno lékařem,

- je proveden záznam do deníku poranění

V. Způsob zacházení s prádlem

V provozovně jsou používány pouze jednorázové ručníky a utěrky, které se po použití likvidují vložením do odpadkového koše.

VI. Očista prostředí provozovny

Úklid všech prostor je bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně na-vlhko. V rámci úklidu se denně provádí očista podlah, umyvadel, záchodu, odpadové nádoby. Při úklidu jsou používány běžné detergenty, nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků. Hygienické zařízení je uklízeno denně dle potřeby, nejméně jedenkrát denně s použitím dezinfekčních přípravků. Malování provozovny se provádí dle potřeby, podle potřeby se rovněž obnovují i omyvatelné povrchy stěn. Mytí oken a dveří je prováděno 12 x do roka, včetně mytí žaluzií, jinak bezprostředně po znečištění. Pomůcky pro hrubý úklid jsou uloženy v úklidové komoře. Ostatní úklidové pomůcky jsou uloženy ve skřínce v provozní místnosti. Veškerý odpad je odstraňován z provozovny. Odpadkové koše jsou kryté, denně jsou dezinfikovány. Likvidace komunálního odpadu je zajištěna v rámci pravidelného svozu ve městě firmou AVE.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

• Vyhláška MZd č. 137/2004 sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných – ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb.

• Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých odborech ochrany veřejného zdraví

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/20009 ze dne 30. 11. 2009 o kosmetických přípravcích

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, v platném znění

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

• Vyhláška MZd č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Dne 21.2.2023 Zpracoval: Silvie Zedníková